www.homemarketsguide.co.th
Share รายการข่าวนี้

         เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนใน  13 โรงเรียน  เพิ่มทักษะผ่านค่ายความรู้ปิโตรเลียม    ปิโตรเคมี และสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

          วันนี้ (12 มิถุนายน 2558) เวลา  14.00  น.  ที่ อาคารสำนักงานใหญ่  บริษัท  ปตท.  จำกัด  (มหาชน)  นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท  ปตท.  จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์  ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการค่าย “ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร”  ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน 13 โรงเรียนพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนระยองวิทยาคม(นิคมอุตสาหกรรม)  โรงเรียนระยองวิทยาคม(ปากน้ำ)  โรงเรียนวัดป่าประดู่  โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา   จังหวัดระยอง  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  โรงเรียนเขลางค์นครวิทยา  จังหวัดลำปาง  โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา  จังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”  จังหวัดสระบุรี  และโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราด  นอกจากนั้น  ปตท. ยังได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่าย “ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร” และได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จำนวนภาควิชาละ 4 ทุน รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่องระยะเวลาการศึกษา 4  ปี  ทั้งนี้  ตั้งแต่ปี 2551 - 2557  ปตท. ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโครงการดังกล่าวแล้วจำนวน  41 ทุน   สำหรับในปีการศึกษา 2558 - 2560  ปตท. จะให้การสนับสนุนจำนวน 24 ทุน รวมทุนการศึกษาที่  ปตท.  ให้การสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 65 ทุน  รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น  32,600,000.- บาท (สามสิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน)

 

 

          โครงการค่าย “ปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร”  นี้  ปตท.  ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี   2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีให้แก่เยาวชน  และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม ชุมชน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

 

 

สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปประจำสัปดาห์ที่ 28 ก.ย. –2 ต.ค. 58 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 5-9 ต.ค. 58 โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม ปตท. เปิดตัวต้นแบบรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ‘พีทีทีกรุ๊ป อีวี บัส’
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนสนับสนุนการคัดแยกขยะแก่เยาวชนสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จ.นนทบุรี เสริมสร้างสุขพลานามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี
สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปประจำสัปดาห์ที่ 21-25 ก.ย. 58 และแนวโน้มสัปดาห์ที่ 28 ก.ย.- 2 ต.ค. 58 โดยฝ่ายแผนและบริหารบริษัทในเครือ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม ปตท.ร่วมประชุมก๊าซฯโลก 2015 เล็งเจรจาจัดหาเชื้อเพลิง สร้างความมั่นคงพลังงานชาติ
สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจากสมาชิก PTT Blue Card ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล